onderstaande licentie overeenkomst is een onderdeel van deelname aan de Avond van de Almeerse Film 2017

 

 

 

LICENTIE OVEREENKOMST

 

 

ONDERGETEKENDEN:

Licentienemer Stichting Regionale Omroep Flevoland, hierna te noemen Omroep Flevoland, gevestigd te Lelystad aan de Larserpoortweg 40, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M. Berends;

en

Licentiegever NAAM, gevestigd te PLAATS aan ADRES (PC), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM

 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 | De Productie

 1. Productie: titel

 2. Volume /lengte; aantal afleveringen en lengte van aflevering

 3. Licentieperiode: periode van mogen uitzenden tot datum laatste uitzending

 4. Aantal uitzendingen binnen licentieperiode: in principe onbeperkt tenzij anders overeengekomen

 5. Vergoeding: bedrag per per totale productie

 6. Leveringsdatum: datum van uploaden via ftp

 7. Aanlevering: opgeleverd op ftp in de hoogst mogelijke resolutie die beschikbaar is (server: 82.148.204.163 / user: download / pasw: up989load).

 8. (Uitzend)rechten: alle mediaplatformen die Omroep Flevoland ter beschikking heeft

 

Artikel 2 | Aanvullende bepalingen

  1. NAAM veronderstelt over het recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van de productie te beschikken, daarin begrepen het uitzenden. Onder uitzenden wordt verstaan het exclusieve recht om de productie te openbaren voor een algemeen publiek.

  2. Omroep Flevoland draagt zorg voor de afdracht van de eventuele vergoedingen aan BUMA/STEMRA/SENA die de door haar vertegenwoordigde muziekrecht-hebbenden met betrekking tot de productie te gelde kunnen maken.

  3. NAAM levert aan Omroep Flevoland de volledige muziekgegevens ten aanzien van alle muzikale werken die in het kader van de productie worden uitgevoerd.

  4. Behoudens het gestelde in artikel 1.3 vrijwaart NAAM Omroep Flevoland tegen alle aanspraken van derden welke samenhangen met het gebruik van de productie, met uitzondering van derden die rechtstreeks door Omroep Flevoland zijn gecontracteerd.

  5. NAAM kan zich niet verzetten tegen een besluit van Omroep Flevoland om de productie geheel of gedeeltelijk niet uit te zenden.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 Betaling van de licentievergoeding

 

3.1 De licentievergoeding vermeldt het totaal voor de productie, door de NAAM, te betalen bedrag exclusief 21% BTW.

 

3.2 NAAM zal een factuur sturen aan Omroep Flevoland.

Facturering aan: facturen@omroepflevoland.nl.

Omroep Flevoland zal de factuur na binnenkomst binnen 30 dagen voldoen.

 

Artikel 4 | Geheimhouding

4.1 Partijen dragen er zorg voor dat zij maatregelen zullen treffen met het doel geheimhouding tegenover derden te verzekeren met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van hun wederpartij, die naar de aard van die gegevens geacht moeten worden vertrouwelijk te zijn en waarvan partijen, hun personeelsleden en/of voor hun werkzame derden bij de totstandkoming of bij de uitvoering van onderhavige overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 5 | Beëindiging

5.1 Behoudens voor zover bepaald in dit artikel zijn partijen niet bevoegd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen en/of te ontbinden.

5.2 Beide partijen zijn bevoegd deze overeenkomst, naar keuze geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden in het geval en tegen het moment dat:

(a) de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend;

(b) de wederpartij haar faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

(c) de wederpartij ook na ingebrekestelling zijn verplichtingen niet mocht nakomen.

5.3 NAAM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.4 Onder de omstandigheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen iedere vorm van overmacht, zoals onder meer overheidsmaatregelen, spertijdregelingen, politieke en andere beroeringen, werkstakingen, transportmoeilijkheden en storingen in het bedrijf van leveranciers.

5.5 Rechten en plichten welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan.

5.6 Alle publiciteit en contacten met de media betreffende de voorgenomen publicatie van de productie vinden plaats in onderling overleg.

 

 

 

 

Artikel 6 | Slotbepalingen

6.1 Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien schriftelijke overeengekomen.

6.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Lelystad d.d. DATUM,

 

 

Licentienemer Licentiegever

OMROEP FLEVOLAND NAAM

 

 

 

Allard Berends NAAM

directeur/hoofdredacteur

 

 

 

Kenmerk: ………/ab/bsm